Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Blog » NGHI THỨC TỤNG NIỆM TIẾNG VIỆT

NGHI THỨC TỤNG NIỆM TIẾNG VIỆT

Ý nghĩa Tụng niệm

Nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo Chứng Minh Gia Hộ.

Nghi Thức Tụng Niệm của Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam, ấn hành năm 1960, giải thích: “Tụng là đọc tụng. Niệm là suy nghĩ nhớ tưởng”. Tụng niệm là ôn lại những lời Phật dạy để làm phương châm cho đời sống hằng ngày và gieo trồng hạt giống Bồ Đề vào tâm thức. Như vậy, tụng Kinh niệm Phật không phải là “trả bài” cho Phật nghe, mà cốt yếu là để người tụng hiểu và áp dụng đúng lời Phật dạy.

Tụng niệm vừa để cầu an, cầu siêu, sám hối, vừa giữ thân, miệng, ý nhiếp vào lời kinh tiếng kệ, nhờ vậy mà thân và tâm ở yên một chỗ. Tụng niệm cũng là cách chuyển tâm niệm lành vào không gian, góp phần làm trong lành vũ trụ, giúp cho kẻ còn, người mất đều được an vui. Để được cảm ứng như thế, người tụng cần giữ thân tâm trong sạch và hết lòng thành kính thiết tha. Nên đọc rõ ràng lời Kinh, danh hiệu Phật, không nên tụng nhanh, bỏ sót chữ, âm thanh vừa với sức mình để khỏi nhọc mệt và dễ hòa vào Đại Chúng.

Nghi thức Tụng Niệm nầy thuần túy bằng tiếng Việt. Các bài tụng đều trích dẫn và dựa theo Nghi Thức Tụng Niệm của Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam; Nghi Thức Tụng Niệm Đại Toàn của Đạo tràng Mai Thôn; Pháp Sự Khoa Nghi do Cố Hòa thượng Thích Huyền Quang biên soạn; Sám Hồng Danh do Hòa thượng Thích Trí Quang dịch; Nghi Lễ do Hòa thượng Thích Diệu Tánh soạn; Kinh Nhật Tụng của Hội Phật học Nam Việt. Ngoài ra, còn tham khảo cách hành trì của các Chùa Việt Nam tại California và tài liệu từ Internet.

Nghi Thức căn bản nầy dễ hiểu, dễ đọc tụng, và ai cũng có thể làm Chủ Lễ hoặc đánh chuông mõ. Tuy nhiên, cũng nên uyển chuyển thêm bớt đôi chút cho phù hợp với từng hoàn cảnh.

Nghi lễ là một pháp môn tu tập vi diệu, dễ đi vào lòng người, dễ hòa hợp thân, miệng, ý. Quý đạo hữu lớn tuổi hoặc đau yếu không thể quỳ lạy, có thể ngồi trên ghế, chắp tay vái Phật, hoặc niệm Phật cũng có kết quả. Rất mong được quý đạo hữu, thân hữu, bạn trẻ hoan hỷ giúp nhau thực hành.

Kệ Thỉnh chuông

(Trước khi tụng Kinh, Đại Chúng ngồi thẳng lưng, thư dãn thân, giữ tâm rỗng lặng, lắng nghe tiếng chuông và lời kệ để thức tỉnh cho kẻ còn, người mất. Đồng thời đem sự tỉnh lặng đó cúng dường lên Tam Bảo).

Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới

Khắp nơi u tối mọi loài nghe

Siêu nhiên vượt thoát vòng sanh tử

Giác ngộ tâm tư một hướng về.(C)

Án, dà ra đế da tóa ha. (3 lần) (C)

Chuông gia trì mới thỉnh

Tiếng kệ xướng đã vang

Trên vọng tới thiên đường

Dưới thông về địa phủ. (C)

Nam mô U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Cứu Bạt Minh Đồ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. (1 lần) (C)

Nghe tiếng chuông

Lòng nhẹ buông

Tâm tĩnh lặng

Hết sầu thương

Tập buông xả

Thôi vấn vương

Lắng nghe thấu

Tận nguồn cơn

Học nhìn lại

Hiểu và thương. (C)

Nam mô Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Phụ Ứng Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 lần) (CCC)

Nghi thức Gia trì Nước tịnh (Lễ Tẩy uế)

Tán:

Cành dương nước tịnh

Rưới khắp tam thiên

Tánh không tám đức độ nhân thiên

Pháp giới sáng rộng thêm

Diệt mọi oan khiên

Biển lửa nở hoa sen. (C)

Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. (C)

Trí tuệ bừng lên đóa biện tài

Đứng yên trên sóng sạch trần ai

Cam lộ chữa lành cơn khổ bệnh

Hào quang quét sạch buổi nguy tai

Liễu biếc phất bày muôn thế giới

Sen hồng nở hé vạn lâu đài

Cúi đầu ca ngợi dâng hương thỉnh

Xin nguyện từ bi ứng hiện ngay. (C)

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.(C)

Gia Trì Nước Tịnh

Chủ Lễ thán: Đầu cành dương liễu vương cam lộ

Một giọt mười phương rưới cũng đầy

Bao nhiêu trần lụy tiêu tan hết

Đàn tràng thanh tịnh ở ngay đây. (C)

Nam mô Cam Lộ Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. (C)

Gia Trì

Cầm nhành dương liễu, rưới lên nước cam lộ

Trừ nóng bức làm mát mẻ nhân gian

Lắng tai nghe mà tìm tới với chúng sanh

Đem pháp nhiệm trừ khổ đau cho muôn loại

Tâm từ bi kiên cố

Tướng tự tại đoan nghiêm

Có cầu là có ứng

Không nguyện nào không thành.

Giờ đây đệ tử chúng con thành tín tĩnh tâm

Trì tụng chân ngôn, gia trì nước tịnh: (C)

(tất cả đều quán tưởng theo)

Thứ nước này: vuông hay tròn tùy theo đồ chứa đựng

Thấp hay cao là theo tiết theo thời

Mùa Xuân loãng mà mùa Đông đặc cứng

Gặp thuận đi mà gặp chướng lại ngừng

Mênh mông thay, tìm nguồn thiêng khó thấy

Mầu nhiệm thay, dòng chảy tới vô chung

Trong khe biếc dấu chân loài rồng chúa

Nơi đầm sâu ôm vầng sáng trăng thu

Dưới ngọn bút quân vương, biến thành ơn mưa móc

Trên cành liễu đại sĩ, trở nên nước cam lộ thanh lương

Chỉ cần một giọt nước từ bi này thôi là mười phương đều trở nên thanh tịnh. (C)

Trì Tụng

Có linh chú Đại Bi chân ngôn, xin đại chúng cùng nhất tâm trì tụng:

Cúi đầu quy y Tô Tất Đế

Thành tâm đảnh lễ Thất Câu Chi

Con nay xưng tán Đại Chuẩn Đề

Xin nguyện xót thương mà gia hộ.

Nam mô tát đa nẫm, tam miệu tam bồ đề, câu chi nẫm, đát điệt tha. Án, chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. (3 lần) (C)

Trì niệm: Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (30 lần) (CCC)

Nghi thức Thường lệ

Phần Mở Đầu

(Thắp đèn đốt trầm xong, toàn thể đứng ngay ngắn, chắp tay để ngang ngực thầm niệm)

Chân ngôn làm sạch ngoại cảnh

Án lam tóa ha. (3 lần) (C)

 Chân ngôn làm sạch thân miệng ý

Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt ma ta phạ, bà phạ truật độ hám. ( 3 lần) (C)

(Chủ Lễ thắp ba cây hương quỳ ngay thẳng, cầm hương ngang trán, niệm lớn bài cúng hương)

Dâng Hương

Nguyện đem lòng thành kính

Gửi theo đám mây hương

Phưởng phất khắp mười phương

Cúng dường ngôi Tam Bảo.

Thề trọn đời giữ đạo

Theo tự tánh làm lành

Cùng pháp giới chúng sinh

Cầu Phật từ gia hộ

Tâm Bồ Ðề kiên cố

Chí tu học vững bền

Xa bể khổ nguồn mê

Chóng quay về bờ giác. (C)

(Xá rồi đọc tiếp)

Kệ Tán Phật

Ðấng Pháp Vương vô thượng

Ba cõi chẳng ai bằng

Thầy dạy khắp trời người

Cha lành chung bốn loại.

Quy y tròn một niệm

Dứt sạch nghiệp ba kỳ

Xưng dương cùng tán thán

Ức kiếp không cùng tận. (C)

Kỳ Nguyện

Hôm nay là ngày . . . . .  tại . . . . .  đệ tử chúng con là . . . . .  Pháp danh . . . tề tựu trước bàn Phật, nguyện lắng trong  ba nghiệp thân miệng ý, chí thành trì tụng và thực hành Kinh (Phổ Môn, Di Đà . . .) .  Ngưỡng nguyện Tam Bảo từ bi gia hộ đệ tử chúng con thân tâm an lạc, tai nạn bệnh tật tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, thân bằng quyến thuộc bình an, chư Hương Linh Siêu sanh Tịnh độ. (C)

Quán Tưởng

(Ðứng dậy cắm hương lên lư rồi Chủ Lễ

chắp tay, đứng thẳng và niệm lớn)

Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng

Ðạo cảm thông không thể nghĩ bàn.

Lưới Ðế châu ví Ðạo tràng

Mười phương Phật Bảo hào quang sáng ngời.

Trước bảo tọa thân con ảnh hiện

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. (C)

Đảnh Lễ

Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai, Thập phương chư Phật, tôn Pháp, hiền Thánh Tăng Thường trú Tam Bảo. (C) (1 lạy)

Nam mô Ta bà Giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ðương lai Hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Ðại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Ðại hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội thượng Phật, Bồ Tát. (C) (1 lạy)

Nam mô Tây phương Cực Lạc Thế giới Ðại từ Ðại bi A Di Ðà Phật, Ðại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Ðại Thế Chí Bồ Tát, Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh tịnh Ðại hải chúng Bồ Tát. (1 lạy) (C)

(Khai chuông mõ)

Tán:   Lò hương vừa đốt

        Xông khắp mười phương

        Chư Phật các Pháp hội đều nghe

        Chốn chốn kết mây lành

        Tâm thành dâng cúng

        Chư Phật hiện toàn thân. (C)

        Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. (C) (3 lần)

Tụng: Nam mô Ðại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần) (C)

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni: Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da. Bồ đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha ca lô ni ca da. Án. Tát bàn ra phạt duệ. Số đát na đát tả. Nam mô tất kiết lật đoả y mông a lị da. Bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì. Hê rị ma ha bàn đá sa mế. Tát bà a tha đậu du bằng. A thệ dựng. Tát bà tát đá na ma bà già. Ma phạt đạt đậu. Ðát điệt tha. Án. A bà lô hê, lô ca đế. Ca ra đế. Di hê rị. Ma ha bồ đề tát đoả. Tát bà tát bà. Ma ra ma ra. Ma hê ma hê rị đà dựng. Cu lô cu lô yết mông. Ðộ lô độ lô phạt xà ra đế. Ma ha phạt xà ra đế. Ðà ra đà ra. Ðịa rị ni. Thất phật ra da. Dá ra dá ra. Mạ mạ. Phạt ma ra. Mục đế lệ. Y hê y hê. Thất na thất na. A ra sâm phật ra xá lợi. Phạt sa phạt sâm. Phật ra xá da. Hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị. Ta ra ta ra. Tất rị tất rị. Tô rô tô rô. Bồ đề dạ, bồ đề dạ. Bồ đà dạ, bồ đà dạ. Di đế rị dạ. Na ra cẩn trì. Ðịa lị sắt ni na. Ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ. Thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư da, ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da. Nam mô a lị da, bà lô yết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha. Án, tất điện đô, mạn đà ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần) (C)

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần) (C)

Phần Kinh Văn

(Tụng Kinh A Di Đà, Phổ Môn, hoặc các bản Kinh khác)

Sám Nguyện

Ðệ tử chúng con từ vô thỉ

Gây bao tội ác bởi lầm mê

Ðắm trong sanh tử đã bao lần

Nay đến trước đài Vô Thượng Giác.

Biển trần khổ lâu đời luân lạc

Với sanh linh vô số điêu tàn

Sống u hoài trong kiếp lầm than

Con lạc lõng không nhìn phương hướng

Ðàn con dại, từ lâu vất vưởng

Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng

Xin hướng về núp bóng Từ Quang. (C)

Lạy Phật Tổ soi đường dẫn bước

Bao tội khổ trong đường ác trược

Vì tham, sân, si, mạn gây nên

Thì hôm nay giữ trọn lời nguyền

Xin sám hối để lòng thanh thoát. (C)

Trí Phật quang minh như nhật nguyệt

Từ Bi vô lượng cứu quần sanh

Ôi! Từ lâu ba chốn ngục hình

Giam giữ mãi con nguyền ra khỏi

Theo gót Ngài vượt qua khổ ải

Nương thuyền từ vượt bể ái hà.

Nhớ lời Ngài: “Bờ Giác không xa”

Hành thập thiện cho đời tươi sáng

Bỏ việc ác cho đời quang đãng

Ðem phúc lành gieo rắc phàm nhân. (C)

Lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng

Con nguyện được sống đời rộng rãi

Con niệm Phật để lòng nhớ mãi

Hình bóng người cứu khổ chúng sanh

Ðể theo Ngài trên bước đường lành.

Chúng con khổ nguyền xin cứu khổ

Chúng con khổ nguyền xin tự độ

Ngoài tham lam, sân hận ngập trời

Phá si mê trí huệ tuyệt vời. (C)

Con nhớ Ðức Di Ðà Lạc quốc

Phật A Di Ðà thân kim sắc

Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm

Năm Tu Di uyển chuyển bạch hào

Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc

Trong hào quang hóa vô số Phật

Vô số Bồ Tát hiện ở trong

Bốn mươi tám nguyện độ chúngsanh

Chín phẩm sen vàng lên giải thoát. (C)

Quy mạng lễ A Di Ðà Phật

Ở phương Tây thế giới an lành

Con nay xin phát nguyện vãng sanh

Cúi xin đức Từ Bi tiếp độ. (C)

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Ðại Từ, Ðại Bi A Di Ðà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật. (30 lần) (C)

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần) (C)

Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. (3 lần) (C)

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. (3 lần) (C)

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (3 lần) (C)

Phần Kết thúc

Tụng: Tâm Kinh Trí Tuệ Cứu Cánh Rộng Lớn 

Khi Bồ Tát Quán Tự Tại hành sâu Bát nhã Ba la mật đa, ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách.

Này Xá Lợi Phất! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng lại như thế.

Này Xá Lợi Phất! Tướng không của các pháp không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt. Cho nên trong tướng không, không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; không có nhãn giới cho đến không có ý thức giới; không có vô minh cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết cũng không có hết già chết; không có khổ, tập, diệt, đạo; không có trí tuệ, cũng không có chứng đắc.

Vì không có chỗ được, nên Bồ Tát y theo Bát nhã Ba la mật đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh Niết Bàn.

Chư Phật trong ba đời cũng nương  Bát nhã Ba la mật đa , được đạo quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

Nên biết  Bát nhã Ba la mật đa  là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, hay trừ được hết thảy khổ, chân thật không dối. Vì vậy, nói chú  Bát nhã Ba la mật đa, liền nói chú rằng:

“Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha”. (3 lần)

Vãng Sanh Quyết Định Chơn Ngôn

Nam mô a di đa bà dạ, Ða tha dà đa dạ,

Ða địa dạ tha.

A di rị đô bà tỳ, A di rị đa tất đam bà tỳ,

A di rị đa tì ca lan đế,

A di rị đa, tì ca lan đa, Dà di nị dà dà na,

Chỉ đa ca lệ ta bà ha. (3 lần) (C)

Hồi Hướng

Nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não

Nguyện chơn trí tuệ thường sáng tỏ

Nguyện bao tội chướng thảy tiêu trừ

Kiếp kiếp thường tu Bồ Tát đạo. (C)

Nguyện sanh Cực Lạc cảnh Phương tây

Chín phẩm hoa sen là cha mẹ

Hoa nở thấy Phật chứng Vô Sanh

Bồ Tát bất thối là bạn lành. (C)

Phục Nguyện

Nguyện hồi hướng công đức thọ trì Kinh Chú, xưng tán Hồng danh trang nghiêm Phật Tịnh độ.

Cung Chúc:

Ánh Ðạo Vàng ngày càng tỏa sáng

Thế giới khắp nơi không chiến tranh,

Đất trời yên ổn, biển lặng sóng êm

Mưa thuận gió hoà, chúng sanh an lạc,

Tất cả tai nạn, tật bệnh tiêu trừ

Hết thảy Hương Linh Siêu sanh Tịnh độ.

Hiện tiền chúng con an vui tu tập

Xả báo thân này vãng sanh cõi Phật.

Đại chúng: Nam mô A Di Đà Phật. (C)

Quy y Tam Bảo

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 lạy) (C)

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 lạy) (C)

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại.

(1 lạy) (C)       

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả,

Ðệ tử và chúng sanh

Ðều trọn thành Phật đạo. (CCC)

Lễ cúng Linh

(Chung cho Lễ tang, Thỉnh linh, Cúng tuần, Chung thất, Tiểu tường, Đại tường, Kỵ giỗ. Cần thay đổi vài chỗ cho phù hợp, ví dụ Lễ tang thì gọi là Tang quyến; Kỵ giỗ thì gọi là Hiếu quyến)

Chủ lễ xướng: Xin mời tang quyến đến trước án thờ. 

                    Tất cả đều quỳ, đốt hương tưởng niệm.

Chủ lễ vịnh: Tây phương Tịnh độ sen vàng nở

                 Vong giả từ đây mở lối về

                 Hoa nở tỏ lòng mừng thấy Phật

                Muôn đời thoát khỏi các đường mê.

                 Nam mô Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật. (C)

   Vị đánh chuông: Dâng hương lên án. Tang quyến kính lễ Hương Linh 4 lạy. (C)

   Vị đánh mõ: Tất cả cùng quỳ.

   Tán:       Tuyên đọc Chơn ngôn xin triệu thỉnh

                 Hương Linh đã tỉnh và đã nghe

                 Sức thiêng Tam Bảo nguyện gia trì

                 Tất cả giờ đây về Pháp hội.

 Hương Linh (a) nghe triệu, nghe triệu thỉnh đến đây. (2 lần)

Đồng thanh:  Hương vân thỉnh, hương vân thỉnh. (C)

Chủ lễ thán: Thân như bóng chớp chiều tà

                 Cỏ xuân tươi tốt, thu qua rụng rồi

                 Sá chi sống chết việc đời

                  Tử sanh như hạt sương rơi trên cành.

Hôm nay là ngày . . . . . . . lễ Sơ tuần (Tiểu tường, Kỵ giỗ) của Thân phụ (Thân mẫu). Hiếu tử . . . . . . . cùng toàn thể tang môn hiếu quyến nam nữ tử tôn hôn tế nội ngoại, nguyên quán làng . . . . . . nước Việt Nam. Hiện trú tại . . . . . . Tang quyến kính tín Tam Bảo, thành tâm thiết lễ hương, hoa, đèn, trà, trai soạn cúng dường, báo đáp thâm ân sinh thành dưỡng dục, cầu siêu độ sự. (C)                               

Nam mô nhất tâm phụng thỉnh:

Lạc bang Giáo chủ

Cõi Cực Lạc trang nghiêm

Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh                                        

Chín phẩm sen vàng lên giải thoát. (C)

Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật duỗi lòng phóng quang tiếp độ: Phụng vị Hương Linh Thân phụ của chúng con là Việt Nam Phật tử thọ Tam quy Ngũ giới, Pháp danh . . . . . . , tánh danh . . . . . . , nương nhờ Phật lực về đây nghe Kinh chuyển hóa, y vị thỉnh tọa. (C)

Đồng thanh: Hương vân thỉnh, hương vân thỉnh. (C)

Chủ Lễ: Nam mô nhất tâm phụng thỉnh:

           Quán Âm Bồ Tát thật tuyệt vời

           Cánh tay cứu độ hiện ngàn nơi

           Không đâu cầu thỉnh mà không ứng                                           

           Biển khổ thuyền giong cứu độ người. (C)

Đại từ Đại bi Tầm thanh Cứu khổ Cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát duỗi lòng phóng quang tiếp độ: Phụng vị Hương Linh Thân phụ của chúng con là Việt Nam Phật tử thọ Tam quy Ngũ giới, Pháp danh . . . . . . , tánh danh . . . . . . , nương nhờ Pháp lực về đây nơi chốn đàn chay, thọ cam lồ vị. (C)

Đồng thanh: Hương vân thỉnh, hương vân thỉnh. (C)

Chủ Lễ: Nam mô nhất tâm phụng thỉnh:

          Chúng sanh độ hết mới chứng Bồ Đề

          Ðịa ngục chưa dứt nguyền không dừng nghỉ. (C)

          Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát duỗi lòng phóng quang tiếp độ:

Phụng vị Hương Linh Thân phụ của chúng con là Việt Nam Phật tử thọ Tam quy Ngũ giới, Pháp danh . . . . . . tánh danh . . . . . . nương nhờ Tam Bảo lực, về  Đạo tràng này, dứt bỏ đường mê, tiêu diêu tự tại. (C)

Đồng thanh: Triệu thỉnh, Hương Linh đã đến đây

               Tiếp nhận hương hoa phẩm cúng dường

               Hãy xin ngồi lại lắng nghe kinh.

               Diễn Linh Văn Bồ Tát Ma Ha Tát. (1 lần) (C)

Chủ lễ:  Cúng trà.

Vị đánh chuông: Lạy Hương Linh 2 lạy. (C)

Vị đánh mõ:       Cùng quỳ.

(Hiếu tử đứng lên, gắp thức ăn để vào chén cơm, hai tay nâng chén cơm ngang trán, quỳ lễ)

Chủ lễ thán: Ðây chén cơm đầy nặng nghĩa ân

                Cha (Mẹ) ơi! Đây ngọc với đây lòng

                Ðây tình còn đọng trong tâm huyết

                Ơn nghĩa sinh thành chưa trả xong.

                Hiếu tử dâng cơm lên án thờ. (C)

Chủ lễ:         Cúng trà.

Vị đánh chuông: Lạy Hương Linh 2 lạy. (C)

Vị đánh mõ:      Cùng quỳ.

Chủ lễ: Lòng từ bình đẳng, sức đạo vô biên, trước án Hương Linh, xưng dương bảo hiệu. Cúng dường:

Đồng tụng: Nam mô Ða Bảo Như Lai.

     Nam mô Bảo Thắng Như Lai.

     Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai.

     Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai.

     Nam mô Ly Bố Úy Như Lai.

     Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai.

     Nam mô A Di Đà Như Lai. (C)

Nam mô tát phạ đát tha, nga đa phạ lô chỉ đế. Án, tam bạt ra, tam bạt ra, hồng. (3 lần)

Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án, tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha. (3 lần) (C)

Án, nga nga nẳng tam bà phạ, phiệt nhật ra, hồng. (3 lần) (C)

Tán: Nước từ nguồn sạch trong

      Trà thanh tâm thiền vị

      Hương Linh ba lần nhắp

      Liền vào nhà Như Lai. (C)

Vị đánh chuông: Cúng trà.

Chủ Lễ: Gia Trì Lực Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần) (C)

Tụng: Noi gương Đức Mục Kiền Liên

Nguyện làm con thảo

Lòng càng áo não

Nhớ nghĩa thân sinh.

Con đến trưởng thành

Mẹ dày gian khổ

Ba năm nhũ bộ

Chín tháng cưu mang

Không ngớt lo toan

Quên ăn bỏ ngủ. (C)

Ấm no đầy đủ

Cậy có công cha

Chẳng quản yếu già

Sanh nhai lam lũ

Quyết cùng hoàn vũ

Phấn đấu nuôi con

Giáo dục vuông tròn

Đem đường học đạo. (C)

Hiếu tử ơn sâu chưa báo

Hổ phận kém hèn

Giờ này quỳ trước đài sen

Chí thành cung kính.

Đạo tràng thanh tịnh

Tăng Bảo trang nghiêm

Hoặc thừa Phật Pháp

Hoặc hiện tham thiền

Đầy đủ thiện duyên

Dũ lòng lân mẫn. (C)

Hộ niệm cho

Bảy kiếp cha mẹ chúng con

Đượm nhuần mưa Pháp;

Còn tại thế

Thân tâm yên ổn

Phát nguyện tu trì;

Đã qua đời

Ác đạo xa lìa

Chóng thành Phật quả. (C)

Ngửa trông các Đức Như Lai

Khắp cõi hư không

Từ bi gia hộ. (C)

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Ðại Từ Ðại Bi A Di Ðà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật. (30 lần) (C)

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần) (C)

Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. (3 lần) (C)

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. (3 lần) (C)

Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. (3 lần) (C)

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (3 lần) (C)

Vãng Sanh Quyết Định Chơn Ngôn

Nam mô a di đa bà dạ, Ða tha dà đa dạ,

Ða địa dạ tha.

A di rị đô bà tỳ, A di rị đa tất đam bà tỳ,

A di rị đa tì ca lan đế,

A di rị đa tì ca lan đa,

Dà di nị dà dà na,

Chỉ đa ca lệ ta bà ha. (3 lần) (C)

Tán:  Con hiếu, cháu hiền

       Anh hùng, người trung nghĩa

       Thục nữ, anh thư

       Chết là về nguồn cội.

        Vì nghĩa quên thân

        Nghìn thu lưu anh khí

        Cảm ứng Hương Linh

        Về hưởng cam lộ vị. (C)

        A Di Ðà Phật

        Bốn tám Lời thệ nguyện

        Chúng sanh mê lầm

        Ðắm chìm trong biển khổ

        Duỗi cánh tay vàng

        Giong thuyền Từ cứu độ

        Vớt hết muôn loài

        Ðưa về nơi tịnh thổ.

        Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. (1 lần) (C)

Chủ lễ: Hương Linh nương nhờ Phật Pháp mầu nhiệm, về đây thọ lãnh cúng dường. Bao nhiêu quả phẩm cam lồ, thức ăn thiết đầy hương án, Pháp nhũ mỹ vị tịnh chay, ít hóa thành nhiều, biến khắp hư không pháp giới. Con cháu chí thành hiến dâng cúng bái, xin nguyện Chư Hương Linh được ấm no đầy đủ, gia hộ con cháu quyến thuộc thân tâm khương thái, mạng vị bình an. Người còn kẻ mất tùy tâm mãn nguyện. Lễ tạ 4 lạy. (C)

Đồng thanh:  Nguyện sanh Cực Lạc cảnh phương Tây

Chín phẩm hoa sen là cha mẹ

Hoa nở thấy Phật chứng vô sanh

Bồ Tát bất thối là bạn lành. (C)

Đồng hòa:   Nam mô A Di Đà Phật. (CCC)

Lễ Cúng xong

Ghi chú: Nếu đã có Lễ Thỉnh linh trước, nay chỉ Cúng linh, thì mở đầu bằng bài nầy:

Hào quang chiếu rạng nơi tăm tối

Phật đã phân thân xuống đạo tràng

Xin độ Hương Linh về cõi Tịnh

Ngồi sen chín phẩm đến Tây phương.

Nam mô Tiến Vãng Sanh Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần) (C)

(Tiếp tục phần cúng trà và lễ bái như trên đây)

Bồ Tát Quán Thế Âm ứng hiện thân Diệm Khẩu Quỷ Vương cứu độ vô số Âm Linh Cô Hồn đói khát, không nơi nương tựa

Lễ cúng Thí thực

(Sau khi tụng Kinh Cầu an / Cầu siêu hoàn mãn. Đặt bàn cúng giữa cửa chính, hướng mặt vào nhà, trai chủ lạy hướng ra cửa).

Chủ lễ:  Xin mời trai chủ đến trước án thờ.

Vị đánh chuông: Lễ 4 lạy. (C)

Vị đánh mõ:       Tất cả cùng quỳ.

Tán:       Khai hội Cát Tường

             Cửa Cam Lồ mở

             Cô hồn, Phật tử đến Đàn tràng

             Nghe Pháp, thọ lương trai

             Dứt sạch luân hồi

             Lìa xa nơi tăm tối.

     Nam mô Vân Lai Tập Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần) (C)

Tụng: Quán Âm Bồ Tát Thánh linh thiêng,

        Nhiều kiếp tu nhơn đạo quả viên,

        Muôn xứ tín cầu muôn xứ ứng,

        Sông mê qua lại một Từ thuyền.

Nam mô Diện Nhiên Vương Bồ Tát. (3 lần) (C)

Chủ lễ: Hộ ngạn bộ bộ đế rị, già rị đa rị, đát tha nga đa gia. (3 lần) (C)

Tán:      Cô Hồn (a) nghe triệu, nghe triệu thỉnh đến đây. (3 lần) (C).

Đồng thanh: Hương hoa thỉnh, Hương hoa thỉnh.

Chủ lễ thỉnh: Hôm nay là ngày . . . . . . tại . . . . . . Trai chủ . . . . . . . Pháp danh . . . . . . cùng gia quyến hoàn mãn Pháp sự Cầu an (Cầu siêu), thành tâm thiết lễ Cúng Cô Hồn, nguyện cầu âm siêu dương thái sự. Đệ tử chúng con nhất tâm phụng thỉnh:

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát

Nam mô Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả

Nam mô Tiêu Diện Đại Sĩ, Diệm Khẩu Quỷ Vương, Tả Ngưu Đầu, Hữu Mã Diện Nhị Vị Đại Tướng Quân

Cung thỉnh quang giáng Đàn tràng, chứng minh tiếp độ. (C)

Đồng thanh:  Hương hoa thỉnh, Hương hoa thỉnh.

Chủ lễ thỉnh: – Phụng vị Pháp giới Lục đạo, Đa sanh Phụ mẫu, Tam thập Lục bộ, Hà sa Nam Nữ, Vô tự Âm Linh Cô Hồn Liệt Vị. (C)

Cảm thương vô số Cô Hồn

Vô y, vô tự, đâu là khói hương.

– Cung thỉnh trên Vua, chúa, hầu, vương

Dưới nông, sỹ, công, thương chư vì

Thỉnh hàng lý, bốc, nho, y

Ngư, tiều, canh, mục, nô tỳ, bình dân. (C)

– Thỉnh biết bao nạn nhân chiến cuộc

Thỉnh người vì khủng bố thương vong

Người chiến sĩ vì non sông

Sa cơ thất trận, tổn vong sa trường.

– Dân lánh nạn trên đường tan tác

Vì đạn, bom thịt nát đầu rơi

Những ai phiêu bạt chân trời

Nắm xương vô chủ biết vùi nơi nao? (C)

– Thỉnh những vị bôn đào lý tưởng

Bỏ thân mình vì chữ “Tự Do”

Nào là tra tấn hàm oan

Nào là khổ nhục phách hồn tiêu ma.

– Thỉnh những kẻ cô thân độc mã

Cảnh phù vân, có đó rồi không

Thương hồ đi lại ruổi rong

Bán buôn gặp nạn, vong thân giữa đường.

– Kẻ hành khất lang thang vất vưởng

Nấm mồ hoang thảm nỗi đắng cay

Nào hồn nhỏ bé mới sinh

Sẩy thai, phá noãn, bỗng lìa mẹ cha. (C)

– Thỉnh kẻ mắc sơn tinh, thủy quái

Thỉnh những ai lạc suối, chìm sông

Dãi dầu những kẻ long đong

Không hương, không khói lạnh lùng bơ vơ.

– Kìa những hồn cô đơn vất vưởng

Chốn đồng không, ngọn suối chân mây

Trúng thang, tự tử, không may

Phép vua, luật nước ra tay gia hình.(C)

– Lại có kẻ chìm thuyền, trúng gió

Mắc thiên lôi, tàn tật, mạng vong

Miệng hùm, vó ngựa, sa sông

Thời suy, vận bỉ, duyên không hài lòng.

– Thỉnh những kẻ buôn hương bán phấn

Nửa chừng xuân, bệnh dữ vong thân

Hung hăng cướp phá hại nhân

Say sưa, nghiện ngập mạng vong xạc xài.(C)

– Rồi những kẻ đò ngang, chài lưới

Rủi ro trên sóng nước dập dồn

Thiên tai, thủy, hỏa, sóng cồn

Cuồng phong, địa chấn… hãi hùng ra đi.

– Nào là cốt khí, nào phục thi

Ly, mỵ, vọng, lượng, tứ tà tinh

Trong vòng pháp giới tử sinh

Hà sa đẳng loại Âm Linh Cô Hồn. (C)

– Nhờ pháp Phật oai nghi dũng mãnh

Trong giấc mơ khua sạch chiêm bao

Thiết tha mời thỉnh triệu vào

Gái, trai, già, trẻ… hãy vào nghe Kinh.

– Duyên Cô Hồn do nhân tham, chấp

Thác rồi, tưởng còn sống như xưa

Phát tâm hỷ xả, vị tha

Dứt liền đói, lạnh, bơ vơ, khổ sầu. (C)

– Với Pháp nhũ, thành tâm chuyển hóa

Bỏ xan tham, hưởng tịnh thức ăn

Một lòng sám hối ăn năn

Bồ Đề gieo hạt long lanh lòng lành.

– Kiếp phù sinh như hình, như ảnh

Có chữ rằng “vạn cảnh giai không”.

Cô Hồn nhớ Phật nằm lòng

Tự nhiên siêu thoát khỏi trong luân hồi. (C)

– Đàn thí thực vâng lời Phật dạy

Vị cam lồ chớ ngại bao nhiêu

Phép thiêng biến ít thành nhiều

Đủ đầy đến khắp mọi loài Âm Linh.

– Thoát u minh, về sinh Tịnh Độ

Hồn an vui nương bóng Từ Bi

Tam Bảo xin nguyện Quy Y

Tỉnh cơn mê chấp, vãng sanh Liên Đài.

Đồng tụng: Triệu thỉnh, Cô Hồn đã đến đây

Tiếp nhận hương hoa phẩm cúng dường

Hãy xin ngồi lại lắng nghe Kinh.

Diễn Kinh Văn Bồ Tát Ma Ha Tát. (1 lần) (C)

Chủ lễ:            Cúng trà.  

Vị đánh chuông:  Lạy 2 lạy.

Vị đánh mõ:         Cùng quỳ.

Chủ lễ xướng điệp (nếu có): Âm dương không hai lẽ, sanh tử có đôi đường. Điệp cô hồn một chương, trước án thờ tuyên đọc.

Vị đánh chuông: Lạy 2 lạy.

Vị đánh mõ:    Cùng quỳ.

Đồng tụng: Cúng dường phước đức khó nghĩ bàn

                 Nguyện chư Cô Hồn đều no đủ

                 Gia hộ trai chủ được bình an

                 Thường hiện tại án tiền. (C)

Chủ lễ:    Cúng trà.

Vị đánh chuông: Lạy 2 lạy.

Đồng tụng Tiểu Mông Sơn:  

        Lửa dữ bừng bừng cháy bốn bên

        Cô hồn nóng bức khổ triền miên

        Cô hồn nếu muốn sinh Tịnh độ

        Hãy lắng nghe đây kệ Phật truyền:

        “Nếu ai muốn thấy và muốn hiểu

        Chư Phật có mặt trong ba đời

        Người ấy phải quán chiếu pháp giới

        Tất cả đều do tâm mà thôi.”

Chân ngôn Phá địa ngục

Án, dà ra đế da ta bà ha. (3 lần) (C)

Chân ngôn Triệu thỉnh

Nam mô bộ bộ đế rị dà rị đa ri đát tha nga đa da. (3 lần) (C)

Chân ngôn Mở oan kết

Án, tam đà ra dà đà ta bà ha. (3 lần)  (C)

Nam mô Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh.

Nam mô Thường Trú Thập Phương Phật.

Nam mô Thường Trú Thập Phương Pháp.

Nam mô Thường Trú Thập Phương Tăng.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.

Nam mô Minh Dương Cứu Khổ Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Nam mô Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả. (C)

Quay Về Nương Tựa

Con về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời.

Con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết.

Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. (C)

Đã về nương tựa Phật, con đang có hướng đi sáng đẹp trong cuộc đời.

Đã về nương tựa Pháp, con đang được học hỏi và tu tập các pháp môn chuyển hóa.

Đã về nương tựa Tăng, con đang được tăng thân soi sáng, dìu dắt và nâng đỡ trên con đường thực tập. (C)

Về nương Phật trong con, xin nguyện cho mọi người, thể nhận được giác tính, sớm mở lòng Bồ Đề.

Về nương Pháp trong con, xin nguyện cho mọi người, nắm vững các pháp môn, cùng lên đường chuyển hóa.

Về nương Tăng trong con, xin nguyện cho mọi người, xây dựng nên bốn chúng, nhiếp hóa được muôn loài. (C)

Bốn Lời Nguyện

        – Phật tử đã tạo ra nghiệp xấu

        Cũng vì tâm niệm tham sân si

        Do thân, miệng, ý phát sinh ra

        Tất cả Phật tử đều sám hối. (C)

        – Mọi loài đã tạo ra nghiệp xấu

        Cũng vì tâm niệm tham sân si

        Do thân, miệng, ý phát sinh ra

        Tất cả mọi loài đều sám hối. (C)

        – Cô Hồn đã tạo ra nghiệp xấu

        Cũng vì tâm niệm tham sân si

        Do thân, miệng, ý phát sinh ra

        Tất cả Cô Hồn đều sám hối. (C)

        – Chúng sanh vô biên thề nguyện độ

        Phiền não vô tận thề nguyện đoạn

        Pháp môn vô lượng thề nguyện học

        Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. 

        – Tự tánh chúng sanh thề nguyện độ

        Tự tánh phiền não thề nguyện đoạn

        Tự tánh pháp môn thề nguyện học

        Tự tánh Phật đạo thề nguyện thành. (C)

Chân ngôn Diệt định nghiệp

Án, bát ra mạt lân đà nảnh ta bà ha. (3 lần) (C)

Chân ngôn Diệt nghiệp chướng

Án, a lỗ lặc kế ta bà ha. (3 lần) (C)

Chân ngôn Mở rộng yết hầu

Án, bộ bộ đế rị dà rị đa rị đát tha nga đa da. (3 lần) (C)

Chân ngôn Diệt tam muội gia giới

Án, tam muội da tát đỏa phạn. (3 lần) (C)

Chân ngôn Biến thực

Nam mô tát phạ đát tha, nga đa phạ rô chỉ đế. Án, tam bạt ra, tam bạt ra, hồng. (7 lần) (C)

Chân ngôn Biến thủy

Nam mô tô rô bà da, đá tha nga đá da, đát điệt tha. Án, tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha. (3 lần) (C)

Chân ngôn Nhất tự thủy luân

Án noan noan noan noan noan. (3 lần) (C)

Chân ngôn Biến sữa

Nam mô tam mãn đa một đà nẫm, án noan. (3 lần) (C)

Cúng dường

        Nam mô Đa Bảo Như Lai

        Nam mô Bảo Thắng Như Lai

        Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai

        Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai

        Nam mô Ly Bố Úy Như Lai

        Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai

        Nam mô A Di Đà Như Lai. (C)

        – Này các vị Phật tử

        Tôi nay xin dâng cúng

        Thức ăn biến mười phương

        Phật tử đều tiếp nhận

        Nguyện đem công đức này

        Hồi hướng về tất cả

        Phật tử và chúng tôi

        Đều cùng thành Phật đạo. (C)

        – Này tất cả mọi loài

        Tôi nay xin dâng cúng

        Thức ăn biến mười phương

        Mọi loài đều tiếp nhận

        Nguyện đem công đức này

        Hồi hướng về tất cả

        Mọi loài và chúng tôi

        Đều cùng thành Phật đạo. (C)

        – Này các chúng Cô Hồn

        Tôi nay xin dâng cúng

        Thức ăn biến mười phương

        Cô Hồn đều tiếp nhận

        Nguyện đem công đức này

        Hồi hướng về tất cả

        Cô Hồn và chúng tôi

        Đều cùng thành Phật đạo. (C)

Chân ngôn Thí vô già thực

Án mục lực lăng ta bà ha. (3 lần) (C)

Chân ngôn Phổ cúng dường

Án, nga nga nẳng tam bà phạ, phiệt nhật ra, hồng. (3 lần) (C)

Tán: Trì chú linh thiêng vào lễ cúng

      Biến ít thành nhiều đều sung mãn.

Nam mô Xả Xan Tham Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần) (C)

Tiếp tụng: Quy mạng lễ A Di Đà Phật

Ở phương Tây thế giới an lành

Con nay xin phát nguyện vãng sanh

Cúi xin đức từ bi tiếp độ.

Nam mô Tây phương Cực Lạc Thế giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật. (30 lần) (C)

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần) (C)

Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. (3 lần) (C)

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. (3 lần) (C)

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (3 lần) (C)

Tâm Kinh Trí Tuệ Cứu Cánh Rộng Lớn

Khi Bồ Tát Quán Tự Tại hành sâu Bát nhã Ba la mật đa, ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách.

Này Xá Lợi Phất! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng lại như thế.

Này Xá Lợi Phất! Tướng không của các pháp không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt. Cho nên trong tướng không, không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; không có nhãn giới cho đến không có ý thức giới; không có vô minh cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết cũng không có hết già chết; không có khổ, tập, diệt, đạo; không có trí tuệ, cũng không có chứng đắc.

Vì không có chỗ được, nên Bồ Tát y theo  Bát nhã Ba la mật đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh Niết Bàn.

Chư Phật trong ba đời cũng nương  Bát nhã Ba la mật đa, được đạo quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

Nên biết  Bát nhã Ba la mật đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, hay trừ được hết thảy khổ, chân thật không dối. Vì vậy, nói chú  Bát nhã Ba la mật đa , liền nói chú rằng:

“Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha”. (3 lần)

Vãng Sanh Quyết Định Chơn Ngôn

Nam mô a di đa bà dạ, Ða tha dà đa dạ,

Ða địa dạ tha.

A di rị đô bà tỳ, A di rị đa tất đam bà tỳ,

A di rị đa tì ca lan đế,

A di rị đa, tì ca lan đa, Dà di nị dà dà na,

Chỉ đa ca lệ ta bà ha. (3 lần) (C)

Đồng tụng: Án, tam ma ra, tam ma ra. Di nga nẵng, ta cót ra ma nẵng thính cót ra hồng. (3 lần) (C)

        – Nguyện ngày an lành đêm an lành

        Đêm ngày sáu thời thường an lành

        Tất cả các thời đều an lành

        Xin nguyện Thượng Sư thường gia hộ.

        Xin nguyện Tam Bảo thường gia hộ.

        Xin nguyện Hộ Pháp thường ủng hộ. (C)

        – Bốn loài sinh lên đất Tịnh

        Ba cõi thác hóa tòa Sen

        Hà sa ngạ quỷ chứng Tam Hiền

        Vạn loại hữu tình lên Thập Địa. (C)

Nam mô Siêu Thập Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần) (C)

Tán: Tổ chức đàn trai

        Thầy A Nan khởi xướng

        Ðại Sĩ Quán Âm

        Tiêu Diện mang hình tướng

        Niệm Phật nhất tâm

        Ðọc chơn ngôn cứu khổ

        Vạn loại Cô Hồn

        Mời hưởng cam lồ vị. (C)

A Di Ðà Phật

        Bốn tám Lời thệ nguyện

        Chúng sanh mê lầm

        Ðắm chìm trong biển khổ

        Duỗi cánh tay vàng

        Giong thuyền Từ cứu độ

        Vớt hết muôn loài

        Ðưa về nơi Tịnh độ. (C)

        Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. (1 lần) (C)

Chủ lễ: Công đức thí thực rộng lớn vô biên, xin hồi hướng đến tất cả chúng sanh. Cầu nguyện pháp giới đa sanh phụ mẫu, kẻ oán người thân, hết thảy chư Âm Linh Cô Hồn đều sanh về cõi Phật.

Đại chúng: Nam mô A Di Đà Phật.

Vị đánh chuông:  Lễ tạ 4 lạy. (C)

Đồng tụng: Nam Kha mộng vừa tỉnh

Tịnh độ sen nở rồi

Quê nhà đã về tới

An lạc và thảnh thơi.

Nguyện đem công đức nầy

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo. (1 hồi chuông dài)

Nghi thức Phóng sanh

Chú nguyện

Hôm nay là ngày . . . đệ tử chúng con là . . . Pháp danh . . . phát nguyện làm lễ phóng sanh (cá, rùa, chim . . .).  Nguyện Cầu an cho (cha mẹ, con cháu) là Phật tử … thân tâm an lạc, tiêu tai diên thọ, cát tường như ý. (Hoặc Cầu siêu Hương Linh . . . siêu sanh Tịnh độ).

Tụng chú Đại Bi

Kệ giải nghiệp

Chúng loại hữu tình túc nghiệp nhiều

Do đó đời nay thân thú vật.

Hạnh ngộ thiện duyên công đức lớn

Quy y Tam Bảo tội liền tiêu.

Nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo (3 lần).

Trời mênh mông, đất mênh mông

Lưới bẩy biến thành ca sa Phật

Bảy Đức Như Lai tuyên kệ phóng sanh

Bốn vị Yết Đế giúp phóng tha:

Cầm bay, thú chạy về núi thẳm

Cá, tôm buông thả dòng nước xanh

Có chúng sanh nào chưa thoát được

Sơn thần, Thủy tướng phóng tha cho.

Án linh cảm hồng phấn tra (10 lần).

Đức Phật dạy:

Những chúng sanh tình nhiều trí ít, sa đọa trong loài súc sanh là do xưa kia mê mờ ngu muội, không tu chánh niệm. Do đó đời nay thọ lấy thân mệnh: mang lông, đội sừng, vi vẩy v. v. . . Từ dưới nước đến không trung, mỗi loài đều khác biệt, hoặc mắc lưỡi câu, hoặc sa lưới bủa, thân mạng nằm dưới gươm đao, hồn phi phách tán. Nay nhờ Đại chúng chú nguyện thoát khỏi thân nầy, siêu sanh thắng địa. Hôm nay cung thỉnh chư Thánh khiến cho chúng hữu tình, thần tính linh thông, một lòng quy y Tam Bảo.

Chúng sanh quy y Phật

Chúng sanh quy y Pháp

Chúng sanh quy y Tăng.

Chúng sanh quy y Phật

Đấng phước trí vẹn toàn.

Chúng sanh quy y Pháp

Đạo thoát ly tham dục.

Chúng sanh quy y Tăng

Bậc tu hành cao tột.

Chúng sanh quy y Phật

Nguyện đời đời kiếp kiếp,

Không quy y thiên, thần, quỷ vật.

Chúng sanh quy y Pháp,

Nguyện đời đời kiếp kiếp

Không quy y ngoại đạo tà giáo.

Chúng sanh quy y Tăng

Nguyện đời đời kiếp kiếp

Không quy y tổn hữu ác đảng.

Chúng sanh đã quy y Phật

Chúng sanh đã quy y Pháp

Chúng sanh đã quy y Tăng.

Chúng sanh vốn tạo các vọng nghiệp

Đều do vô thỉ tham, sân, si

Từ thân, miệng, ý phát sanh ra,

Chúng sanh thảy đều xin sám hối.

Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần).

Nguyện ngày an lành đêm an lành

Đêm ngày sáu thời đều an lành

Tất cả các thời đều an lành

Xin nguyện từ bi thường gia hộ.

Nam mô Trường Thọ Vương Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần).

(Thả chim, cá, rùa, ếch v.v…)

Hồi hướng

Phóng sanh, tâm hoan hỷ

Tạo công đức vô biên

Đệ tử xin hồi hướng

Cho chúng sanh mọi miền.

Pháp môn xin nguyện học

Ân nghĩa xin nguyện đền

Phiền não xin nguyện đoạn

Quả Phật xin nguyện thành.

Lạy Hồng ân Đức Phật Thích Ca

Chủ lễ: Chí tâm đảnh lễ: A Tỳ ngục tốt mới phát lòng lành, nhiều kiếp tu hành, nhơn viên quả mãn.

Đồng hòa: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lạy)

Chủ lễ: Chí tâm đảnh lễ: Một đời Bổ xứ cung trời Đâu Suất, hóa độ Ta Bà, giáng sanh trần thế.

Đồng hòa: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.  (1 lạy)

Chủ lễ: Chí tâm đảnh lễ: Từ trời Đâu Suất, Bồ Tát Hộ Minh cỡi voi sáu ngà, vào trong lòng mẹ.

Đồng hòa: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.  (1 lạy)

Chủ lễ: Chí tâm đảnh lễ: Thánh Ma Gia mộng ứng Điềm lành, Vua Tịnh Phạn phước sanh Con thảo.

Đồng hòa: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.  (1 lạy)

Chủ lễ: Chí tâm đảnh lễ: Ca tỳ la vệ, Vườn Lâm tỳ ni, dưới Cây Vô ưu thị hiện Đản Sanh.

Đồng hòa: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.  (1 lạy)

Chủ lễ: Chí tâm đảnh lễ: Băm hai Tướng tốt, tám mươi Vẻ đẹp chín rồng phun nước, bảy bước xưng tôn.

Đồng hòa: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.  (1 lạy)

Chủ lễ: Chí tâm đảnh lễ: giữa đời dục lạc, chán cảnh vô thường, dạo chơi bốn phương, thương đời đau khổ.

Đồng hòa: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.  (1 lạy)

Chủ lễ: Chí tâm đảnh lễ: Nửa đêm vượt thành, xuất gia tìm đạo, tóc xanh cắt bỏ, núi Tuyết tu hành, sáu năm khổ hạnh, bảy thất tham thiền.

Đồng hòa: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.  (1 lạy)

Chủ lễ: Chí tâm đảnh lễ: Dưới cây Tất bát la hàng phục ma quân, thấy ánh sao Mai, thành Bồ Đề đạo.

Đồng hòa: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.  (1 lạy)

Chủ lễ: Chí tâm đảnh lễ: Bốn mươi chín năm độ sanh thuyết Pháp, ba thừa giáo hóa, hạnh nguyện viên thành.

Đồng hòa: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.  (1 lạy)

Chủ lễ: Chí tâm đảnh lễ: Dưới cây Sa la, Niết Bàn thị hiện, để lại Xá lợi phước khắp trần gian.

Đồng hòa: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.  (1 lạy)

Chủ lễ: Chí tâm đảnh lễ: Hiện tọa Đạo tràng, Ta bà Giáo Chủ, Đạo Sư ba cõi, Từ Phụ bốn loài.

Đồng hòa: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.  (1 lạy)

Kính Lễ 10 Tâm Thù Thắng Chú Đại Bi

1. Chúng con thành kính báo đáp Ơn Cha mẹ, Ơn Thầy bạn, Ơn Tam Bảo, Ơn Quốc gia Xã hội, nhất tâm đảnh lễ: Nam mô Đại Từ Bi Tâm Quán Thế Âm Bồ Tát.

2. Thành kính cầu nguyện Pháp giới Đa sanh Phụ mẫu cùng chư Hương Linh của gia đình chúng con Siêu sanh Tịnh độ. Nam mô Bình Đẳng Tâm Quán Thế Âm Bồ Tát.

3. Nguyện vì báo đáp thâm ân Hộ Pháp Chư tôn Bồ Tát và Liệt vị Tôn Thần thường lai Hộ trì nhà cửa, đất đai, hoa màu, môi trường sinh sống an toàn thịnh vượng, chúng con cung kính đảnh lễ: Nam mô Vô Vi Tâm Quán Thế Âm Bồ Tát.

4. Chúng con nguyện thay thế Pháp giới Tam thập Lục bộ, Hà sa Nam nữ Vô tự Âm Linh Cô Hồn, chí thành đảnh lễ: Nam mô Vô Nhiễm Tâm Quán Thế Âm Bồ Tát.

5. Chúng con nguyện đem tâm rỗng lặng để cầu nguyện Quá cố Nam Nữ Đạo hữu, Thân hữu biết rõ pháp giới trùng trùng duyên khởi mà được tự tại vô ngại: Nam mô Không Quán Tâm Quán Thế Âm Bồ Tát.

6. Chúng con thiết tha cầu nguyện chư trọng bệnh nhân khắp nơi được gặp thuốc hay, thầy giỏi chữa lành bệnh tật, căn lành thêm lớn, báo thân này kết thúc liền siêu sanh Lạc quốc. Nam mô Cung Kính Tâm Quán Thế Âm Bồ Tát.

7. Chúng con quán chiếu rằng các chức danh trong khi làm việc chỉ là thủ tục hành chánh chứ không phải danh vị cá nhân, xin nguyện cho mọi thành viên luôn gắn bó, thương kính lẫn nhau, giúp nhau trên đường đời và đường đạo. Nguyện cho việc thiện được khoan hòa, an tịnh, lợi ích cả kẻ còn người mất. Nam mô Khiêm Nhượng Tâm Quán Thế Âm Bồ Tát.

8. Với tâm lặng yên, chúng con nguyện cho hiện tiền cha mẹ phước thọ tăng long, gia đình chúng con cùng thân bằng quyến thuộc, pháp giới chúng sanh, tai nạn, tật bệnh tiêu trừ, ngày đêm đều an lành. Nam mô Vô Tạp Loạn Tâm Quán Thế Âm Bồ Tát.

9. Ý thức rằng “Một ngày đã qua, mạng sống giảm dần”, chúng con nguyện vận dụng chánh kiến, nương thân hư huyễn nầy để đạt thành đạo quả. Cung chúc Phật Pháp ngày càng tỏa sáng, thế giới khắp nơi không chiến tranh, mưa thuận gió hòa, chúng sanh an lạc. Nam mô Vô Kiến Thủ Tâm Quán Thế Âm Bồ Tát.

10. Cảm nhận được niềm an vui của Giác ngộ Giải thoát có ngay trong từng giây phút thực tập tại đây và bây giờ, chứ không đợi đến thời gian sau hoặc kiếp sau, chúng con xin hồi hướng công đức nầy đến tất cả pháp giới chúng sanh, đồng thành Phật đạo. Nam mô Vô Thượng Bồ Đề Tâm Quán Thế Âm Bồ Tát.

 [PT1]